2.แจ้ง-สพท.-ทุกเขต-ว-3564-ลว.-1-ก.ค.63
โรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร