วันที่ 9 เมษายน 2564  คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ในระยะเวลา 1 ปี (6เดือนแรก)  จำนวน 9 ราย  นำโดยนางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4   ประธานคณะกรรมการ