ว04050-ว2473-29-07-63 แจ้งทุกเขตย้ายผอรร.63
(แจ้งต่างเขต)