630324-0206.7- ว 4 กรอบแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับ ขรค.และ บคศ.