แนวทางการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน 2565

เจตจำนงสุจริต2565