มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

บันทึกเสนอมาตรการภายใน
เวียนมาตรการภายในสถานศึกษา

เวียนมาตรการภายในสพปชม4
01มาตรการป้องกันการรับสินบน

02มาตรการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์
03มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
04มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
05มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
06มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
07มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
08แนวทางปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร
09แนวทางปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
10การกำกับดูแลมาตรการ