บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

นางวรางคณา  ไชยเรือน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นางสาวนงคราญ  อินจาย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายอุกฤษฏ์  รัตนวิชัย

นิติกรปฏิบัติการ