บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

 

นายไพโรจน์  เดชะบุญ

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นางสาวนงคราญ  อินจาย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายอุกฤษฏ์  รัตนวิชัย

นิติกรปฏิบัติการ