บุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

นายสุทัศน์  ศรีดาเดช

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

นางสาวนงคราญ  อินจาย

นิติกรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

นายอุกฤษฏ์  รัตนวิชัย

นิติกรปฏิบัติการ