การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริต2564
Declaration2564
ประกาศเจตจำนง (ส่วนต่อ)
01มาตรการป้องกันการรับสินบน
02มาตรการป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์
03มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
04มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
05มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
06มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
07มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
08แนวทางปฏิบัติในการทำงานของบุคลากร
09แนวทางปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใส
10การกำกับดูแลมาตรการ
บันทึกเสนอมาตรการภายใน
เวียนมาตรการภายในสถานศึกษา
เวียนมาตรการภายในสพปชม4