กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ2542
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ2547
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา2547
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ2545
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ2540
07พระราชบัญญัติลูกเสือ2551