ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและทักษะเทคโนโลยีสาร

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศพื่อสร้างเครือข่ายห้องเรียนคุณภาพในรูปแบบทางไกล Learn Google Classroom For Beginners
โดยนายนิคม กีรติวรางกูร รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมสันป่าตองภาพ
ข่าว กรุณา พุฒิมา นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ