ติดต่อ/สอบถาม

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4

โทรศัพท์ 053-823222,053-311351  ต่อ 28,29

นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม      รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4     โทร. 0898431417                                  นายดัมพ์   แย้มนิ่มนวล      ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาทางไกล         โทร.  0819520102
นางประภาพร  สุวรรณบงกช      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน           โทร.  0869160777
นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ          เจ้าหน้าที่กลุ่มการศึกษาทางไกล      โทร.  0846124855