ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ครุภัณฑ์การศึกษา 13 กลุ่มรายการประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
O22-1

ประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
O22-2

ประกาศประกวดราคาจ้างการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจาราจรถนนคอนกรีตภายในสำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
O22-3

ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องเรียน DLTV ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
O22-4

ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
O22-5

ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซ์้อครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้นักเรียน 3 กลุ่มรายการ ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
O22-6

ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์การศึกษาจำนวน 12 กลุ่มรายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
O22-7

ประกาศประกวดราคาซื้อการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะสำหรับโรงเรียนในพระราชดำริ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
O22-8