วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแบบขอรับบำเหน็จบำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 116 ราย ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4 อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่อต่อสำนักงานคลัง เขต 5 พร้อมทั้งส่งข้อมูลที่บันทึกและแบบขอรับบำเหน็จบำนาญ ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ (ระบบ e-pension) ในการจัดประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการผู้เกษียณอายุราชการได้รับบำนาญต่อเนื่องในเดือนตุลาคม 2562 และสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้รับบำเหน็จ บำนาญ เพื่อปฏิบัติในทางเดียวกัน