ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ้างทำป้ายไวนิลขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานเขตสุจริต