จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 เดือนมิถุนายน 2564