จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 12 เดือนมีนาคม 2564