จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 11 เดือนมีนาคม 2564