จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 เดือนมีนาคม 2564