จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ 2564