วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำรองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มและบุคลลากรทุกท่าน ดำเนินกิจกรรม 5 ส. สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ภายในอาคารและบริเวณรอบๆ สำนักงาน และให้ทุกกลุ่มนำกิจกรรม 5 ส.ดังกล่าว ไปปฏิบัติในกลุ่มของตนเอง โดยกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ดำเนินการกิจกรรม 5. ภายในกลุ่ม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน โดยมีการจัดสถานที่โต๊ะทำงานของตนเองให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ปฏิบัติงานสามารถทำงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มารับบริการ