วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2562  บุคลากรและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้ร่วมรดน้ำดำหัวและขอพร นางสาวพูนศิริ วิทามงคล ผู้อำนวยการกลุ่มบริการงานการเงินและสินทรัพย์ เนื่องในวันปี๋ใหม่เมือง 2562