Select Page

หมวดหมู่: วัฒนธรรมองค์กร

สระเกล้า ดำหัวปี๋ใหม่เมือง ท่านรองสุทัศน์ ประสาธน์สุวรรณ์

วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้รดน้ำดำหัวขอพร ท่านรองสุทัศน์...

Read More

การอบรมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีระดับสถานศึกษา เพื่อรองรับการรายงานในระบบ e-Budget

วันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์...

Read More

ประชุมปฏิบัติการ เรื่องการขอรับบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ ลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จัดประชุมปฏิบัติการ...

Read More
Loading