สมเกียรติสมศักดิ์ศรีครูเชียงใหม่ เขต 4

วันที่ 25 มกราคม 2564 กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ าตามโครงการสืบทอดยกระดับวิชาชีพทางการศึกษาปี พ.ศ. 2564 รางวัลที่มอบได้แก่รางวัลเกียรติยศวันครู.รางวัลครูดีในดวงใจ.รางวัลพระพฤหัสบดี.รางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ.รางวัลผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น.ด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา.รางวัลผู้มีอุปการะคุณทางการศึกษาโรงเรียนบ้านดอยหล่อ .โดยมีนางวรางคณา  ไชยเรือน  ผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน นายพงษ์ศักดิ์  บุญพรม  รองผอ. สพป. เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน