ภาพกิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ด้วยกระบวนการ PLC วันที่ 21-22 กันยายน 2563