หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ และ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

O 27 (1)