หลักเกณฑ์และวิธีพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

O 27 (2)