การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ

ทะเบียนข้าราชการเข้าอบรมพัฒนา ประชุม สัมมนา ปีงบประมาณ 2562