นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี

คู่มือการปฏิบัติงานมาตฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

นางนาตยา  สินธุวาทิน  

คู่มือการปฏิบัติงาน โครงการเงินทุนหมุนเวียน

 

นางเทพฤทธิ์  เยียรยงค์ 

คู่มือการปฏิบัติงาน อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

คู่มือการปฏิบัติงาน รักษาความปลอดภัย

คู่มือการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์

 

นางอัจชริญาณ์  บุญทาคำ

คู่มือการปฏิบัติงาน การใช้รถยนต์ส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน การประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงาน จัดทำรายงานการควบคุมภายใน

คู่มือการปฏิบัติงาน การมอบหมายหน้าที่ในราชการ

 

นางสาวพัชรา  ปวงสมุทร

คู่มือการปฏิบัติงาน สารบรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 

คู่มือการปฏิบัติงาน การทำลายเอกสาร