วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ โดยมี  นายชาญชิต ทัพหมี ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธาน ณ ลานหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 4