กลุ่มอำนวยการประชุมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา และการปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ การมอบหมายงานของแต่ละบุคคล พร้อมทั้งการรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการปฏิบัติงาน