วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ จัดทำกำหนดการ และดำเนินขั้นตอนตามกำหนดการจัดกิจกรรม พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ในการนี้ นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธี ได้ลงนามถวายพระพรและนำกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565  สพป.เชียงใหม่ เขต 4