พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม คนคุณธรรม ภายใต้โครงการองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยคัดเลือกบุคลากรที่เป็นผู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้าน พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา