สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์