กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ดำเนินการจัดกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารและขยะอินทรีย์ โดยมีนางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ร่วมดำเนินกิจกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ มีส่วนร่วมในการนำขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ โดยการนำขยะมาทำปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ