วันที่ 23 ธันวาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้นางปวีณ์พิมพ์ โรจนมณี ผู้อำนวยการ กลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำบุคลกรกลุ่มอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 และผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงานระบบ AMSS Plus ที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 โดยนางฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยี และสารสนเทศ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ AMSS Plus