วันที่ 10 กรกฎาคม 2564  กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (AMSS++) ให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ทุกโรง ทั้งนี้ นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 มอบหมายให้ นายพงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับการอบรม  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง  สพป.เชียงใหม่ เขต 4