วันที่ 2 กรกฏาคม 2564 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการรายงานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA) ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4