วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 กลุ่มอำนวยการ โดย นางปวีณ์พิมพ์  โรจนมณี  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ได้ประชุมเพื่อชี้แจงมอบหมายงาน ปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆเตรียมความพร้อมในแต่ภาระงานของกลุ่ม  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต  4