วันที่  8เมษายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 โดยกลุ่มอำนวยการ ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา Education Area Management Support System:AMSS++ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้าง ทุกคน ที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขต  ระหว่างวันที่ 7-9 เมษายน 2564 โดยมีนายบงการ ศรีนันตา และนายกฤษฎา ทาสาติ ครูโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เป็นวิทยากร ในวันนี้ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มนโยบายและแผน  กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน ณ ห้องประชุมทุ่งอ้อ สพป.เชียงใหม่ เขต 4