ด้วยกรมศิลปกรได้ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์ข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมพร้อมข้อมูลช่องทางการเข้าถึงแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบสอบถามความคิิดเห็น (Google form) การเข้าชม/เช้าใช้บริการข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รายละเอียดดังแนบ {49300209_21725641649327}_ว572