วันที่ 12 มกราคม  2564 นางปวีณ์พิมพ์  โรจนมณี  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่  สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4  เป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ นางวรางคณา  ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4