วันที่ 28 ธันวาคม 2563  สพป.เชียงใหม่ เขต 4  จัดกิจกรรม 5 ส  โดยมี นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธี กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาอาคารสถานที่ ให้มีภูมิทัศน์โดยรอบสะอาดสวยงาม เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ทำให้บรรยากาศน่าอยู่ น่าทำงาน เป็นระเบียบเรียบร้อย ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารทุ่งอ้อ  สพป.เชียงใหม่ เขต 4