ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 4  (รอบการคัดเลือกเอกสาร)  ของสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้   1.โรงเรียนบ้านท้าวบุญเรือง   2.โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว  ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน รุ่นที่ 4  (รอบการคัดเลือกเอกสาร)  ของสำนักงานคณะกรรมการกาศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เมืองไสย นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เมืองไสย นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข”

วันที่ 14 กันยายน 2566 นายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ เมืองไสย นายสมพงษ์ แสนสำโรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายการศึกษา และแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยประชุมผ่านสื่ออิเลคทรอนิกส์  ณ ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

     

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน ล้านนา ของโรงเรียนบ้านไร่

การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดนิทานพื้นบ้าน ล้านนา
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านไร่ จังหวัดเชียงใหม่

รร.บ้านไร่-บทคัดย่อ

คณะสิ่งแวดล้อมโลกศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีหนังสือแจ้งจัดการประชุมในหัวข้อ Earth Youth Summit 2024 in Kyoto : for junior high school students จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุม

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย คณะสิ่งแวดล้อมโลกศึกษา มหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น มีหนังสือแจ้งจัดการประชุมในหัวข้อ Earth Youth Summit 2024 in Kyoto : for junior high school students ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการประชุม เพื่อให้เยาวชนจากทั่วโลกได้เห็นถึงความสำคัญและมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดที่สนใจสมัครเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1694501688x960570910_2393

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ขอความร่วมมือเชิญชวนบุคลากรในสังกัดประชาสัมพันธ์การจัดงานมหรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ใช้เป็นภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์

ด้วยสมาคมพืชสวนโลกระหว่างประเทศ (AIPH) มีมติตกลงตามข้อเสนอของประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ณ จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ถึง 14 มีนาคม 2570 โดยใช้ชื่องานว่า “งานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี พ.ศ. 2569” และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน จึงขอความร่วมมือเชิญชวนบุคลากรในสังกัดประชาสัมพันธ์การจัดงานมหรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2569 ใช้เป็นภาพพื้นหลัง/ภาพพักหน้าจอคอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่ รายละเอียดดังต่อไปนี้  1694658566x1128406448_128102