วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๖ ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ. เป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA เพื่อพัฒนางาน และเป็นวิทยากรให้ความรู้  โดยมีนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และแนวทางการนำเครื่องมือของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกตำแหน่ง (วPA) มาใช้ในการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้แนวคิด “Back to school” คุณภาพการศึกษาต้องเริ่มที่ห้องเรียน ในการนี้มี นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนรวมไทยพัฒนา 1 ร่วมเป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุมสันป่าตอง สพป.เชียงใหม่ เขต 4