นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ

นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายประสิทธิ์ เมืองไสย รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เข้าร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. เพื่อรับฟังข้อราชการ โดยนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน  ผ่านระบบออนไลน์  ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการประกวดสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัยในหัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

ด้วย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประกวดสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัยในหัวข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกวดสื่อโฆษณาดังกล่าว เป็นประโยชน์แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และบุคลากรในสังกัด จึงขอประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อโฆษณาดังกล่าว ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1685419569x411922858_1-3012

เชิญชวนเข้าร่วมประกวดสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย ในห้วข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง”

ด้วย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการประกวดสื่อโฆษณาส่งเสริมภาพลักษณ์วิถีชีวิตปกติกับถุงยางอนามัย ในห้วข้อ “Condom All Gen Enjoy กับถุงยาง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกต่อการพกพาและการใช้ถุงยางอนามัยในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของถุงยางอนามัยกับการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น  จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโฆษณา รายละเอียดดังต่อไปนี้

3012

กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บได้กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) กิจกรรมประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย

กรมควบคุมโรค โดยกองป้องกันการบาดเจ็บได้กำหนดจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก (World Drowning Prevention Day) ตามมติสมัชชาสหประชาชาติ (UN General Assembly) ซึ่งได้กำหนดให้วันที่ 25 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันป้องกันการจมน้ำโลก ในการนี้ กรมควบคุมโรคได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดโยนเชือกช่วยคนตกน้ำ ครั้งที่ 2 ของประเทศไทย จึงขอประชาสัมพันธ์ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1685325730x1786755202_1-397 1685325730x1786755202_2-397

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอีโคสคูล

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการพัฒนาและขยายผลโครงการอีโคสคูล โดยกำหนดเป็นพันธกิจหลัก 4 ด้าน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนอีโคสคูล โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อสร้างเด็กและเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็น “พลเมืองเพื่อสิ่งแวดล้อม” จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนที่สนใจและสมัครใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1685325553x1055338895_1-1359