กรมสรรพากร ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2565

กรมสรรพากร ได้มีหนังสือประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2565 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90  ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2565 และชำระภาษี (ถ้ามี) รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1679470437x456519551_1-1193

ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตร “โครงการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลการฝึกอบรมครูเพื่อการจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (Digitalized Mother Tongue Based Multilingual Education Teacher Training)” ผ่าน Platform CMRU MOOC ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

ด้วยมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะครุศาสตร์ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มูลนิธิหมู่บ้านเด็กเพซตาล๊อตซี่ และมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) พัฒนาหลักสุตรเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในพื่นที่ห่างไกลและทุรกันดารตามนโยบาย Thailand 4.0 ใน “โครงการพัฒนาหลักสูตรดิจิทัลการฝึกอบรมครูเพื่อการจัดการศึกษาตามแนวทางทวิ/พหุภาษา โดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (Digitalized Mother Tongue Based Multilingual Education Teacher Training)” ผ่าน Platform CMRU MOOC ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรโครงการฯ ดังต่อไปนี้ 1679465906x2039697832_1309 1679465906x2039697832_2-309 1679465906x2039697832_3-309