กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่งนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกคัน และฝุ่่นละออกขนาดเล็ก

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่งนร่วมในการป้องกันการเผาในที่โล่ง ไฟป่า หมอกคัน และฝุ่่นละออกขนาดเล็ก ของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ในรูปแบบคลิปวิดีโอ จำนวน 4 เรื่อง จึงขอจัดส่งสื่อประชาสัมพันธ์มาเพื่อเผยแพร่ และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักรู้ ของการมีส่วนร่วมให้แก่ประชาชนในการแก้ไขปัญหาการเผาในที่โล่ง รายละเอียดดังต่อไปนี้ 1678439257x1644547280_1-7744

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1  ห้องประชุมหางดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

 

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการรับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการศึกษา และรับมอบทุนการศึกษา (SMART HOME) จากบริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป

นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการรับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการศึกษา และรับมอบทุนการศึกษา (SMART HOME) จากบริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป

วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานการรับมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อการศึกษา และรับมอบทุนการศึกษา (SMART HOME) จากบริษัท สเต็ป ฟอร์เวิร์ด กรุ๊ป เพื่อส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เพื่อใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอน  ณ โรงเรียนบ้านห้วยส้ม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่