ด้วย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ดำเนินกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอดวิชาดนตรีไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนสถานศึกษาในสังกัด ที่มีความประสงค์ส่งแบบเสนอผลงานเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนดนตรีไทย 100 เปอร์เซ็นต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียดดังต่อไปนี้ั 1677652818x1448415732_1-826