กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

ด้วย มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” และกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 พร้อมทั้ง รวบรวมประวัติและผลงานดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของสถานศึกษาในสังกัด โดยส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 1676621339x97354509_1-994