ด้วย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับ AIS Academy และบริษัท เลิร์นดิ จำกัด ดำเนินโครงการ JUMP THAILAND เพื่อพัฒนาสังคมโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ สตรี และคนไร้ที่พึ่ง ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงขอประชาสัมพันธ์ ไปยังหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัด เพื่อเชิญชวนให้นักเรียนใช้บริการระบบห้องสมุดดิจิทัล (e-Library) และห้องสมุดชีวิต e-Library ช่องทางออนไลน์ผ่าน QR Code รายละเอียดดังต่อไปนี้  1676512612x1081394315_1-940